Informació sobre la reunió del conveni del 19 de febrer de 2024 i el pacte d'eficàcia limitada

Després d'una reunió el dia 6 de febrer en què al parer no s'esperava la presència d'AFASCAT i que va servir únicament perquè els altres integrants de la taula de negociació firmessin el seu acord extraestatutari i per desviar l'atenció cap a nosaltres amb declaracions de la patronal dient que AFASCAT no ve a negociar un conveni i d'UGT acusant-nos de posar-los enganxines a la seva seu i de comentaris ofensius a Telegram,  arribem a la reunió del dia 19 de febrer amb la patronal AFB ja en possessió de la nostra plataforma completa des del dia 9, tal com vam dir sempre que faríem després de la negociació inicial de les taules salarials del 2023.

El primer que diuen des d'AFB és que tenen mirades totes les plataformes tret de la nostra però que, atès que les propostes plantejades toquen pràcticament la totalitat de les matèries del conveni i també a causa de la seva organització interna, no podran tenir preparada una contraproposta fins al maig. Proposen una plataforma conjunta entre sindicats, però finalment es descarta la idea per tenir les plataformes un contingut en molts casos similar, per no haver-hi acord entre la part social i perquè igualment això no suposaria cap avenç en les dates segons la patronal. Des de la part social es critica aquest retard i AFASCAT proposa anar avançant revisant el conveni per blocs i temàtiques seguint un calendari per començar abans i guanyar temps, però finalment aquesta idea és rebutjada.

En cadascuna de les al·legacions de la part social es critica AFASCAT i es percep un cert malestar i alguns diuen sentir-se agreujats per certs comentaris en el grup obert al públic de Telegram #Convenidefarmàciadigne. Parlen de falta de respecte i pèrdua de la unitat d' acció sindical. Se'ns demana també un control d'aquests comentaris i, en altres paraules, censura. Se senten també molestos fins i tot per l'escrit introductori de la nostra plataforma. Des d'AFASCAT prenem nota, però no coincidim en absolut amb la seva visió.

Nosaltres també tenim molts motius per estar descontents, com a organització i com a treballadors que també som, però intentem no anar a la taula de negociació a parlar-ne perquè no volem fer perdre el temps a ningú, sobretot als treballadors als quals representem. No sempre ho aconseguirem, però després no volem participar allà en un carrusel d'acusacions sense fi que resten efectivitat a les reunions i les transformen en una cosa molt allunyada de la seva finalitat. Així que no ho fem. Perquè sembla que no hi havia temps per arribar a un acord retributiu millor per al 2023, però sí per parlar d’enganxines, de Telegram i d'altres qüestions. AFASCAT convoca les seves accions i diu el que ha de dir en aquest grup de Telegram i en altres xarxes socials a través dels seus perfils oficials i dels seus comunicats. No ens podem fer responsables dels comentaris que puguin sorgir en un grup que compta ja amb més de 1150 membres i pujant, entre els quals hi ha gent de tota mena i afiliació, fins i tot titulars i gent de la pròpia FEFAC. No vam imposar censura. Sí que aconsellem a les xarxes educació i respecte cap a les persones i duresa i crítica cap a les idees i accions. Des d'AFASCAT ens sentim orgullosos d'haver acostat el que passa en la negociació del nostre conveni a la gent en general i entenem que pugui no agradar a alguns i enfadar-ne d'altres, però considerem necessari i sa el debat i la crítica. Recordem que el grup és obert i que qualsevol pot entrar a exposar les seves idees. De fet, tenim constància que ja es fa. I pel que fa a la unitat d'acció de la part social, ni l'hem vist ni l'esperem, lamentablement. Si alguna vegada passa, benvinguda serà.

AFB-FEFAC, per la seva banda, ens acusa de no voler negociar, de creure que la taula de negociació és nostra, de no representar tots els treballadors, sinó una minoria (recordem que AFASCAT posseeix el 54 % de representativitat), de no cedir en res i ens dona una classe gratuïta de negociació en què ens explica que negociar no és obtenir tot el que es vol sinó cedir en unes coses per obtenir-ne d'altres. Apreciem sincerament el consell, però suggerim que es tingui en compte també per a la seva autoavaluació perquè els resultats de les negociacions dels últims 20 anys i els d'aquesta última, per ara no parlen aparentment gaire de cessions per part d'AFB-FEFAC i sí de cessions i pèrdues per part dels treballadors a canvi de... Que cadascú jutgi. Des d'AFASCAT estem disposats a negociar i a fer concessions mútues i esperem que es constati que hi ha una voluntat real de negociar també per part d'AFB-FEFAC i que vegem aviat avenços. Com ja s'ha vist en múltiples ocasions, no estem disposats a signar a qualsevol preu. L' acord ha de ser suficientment satisfactori per a totes les parts i totes les parts són responsables que així sigui.

I acaba la reunió emplaçant la següent cita per al 6 de maig. Hi havia molta pressa per part d'alguns per tancar les taules salarials del 2023 (encara a cop d'acord extraestatutari sense arribar a comptar amb la majoria de la part social) per poder passar a parlar de la resta del conveni. Ara, la patronal sembla prendre-s'ho amb calma i ja no hi ha pressa. Ens plantem al maig, en poques reunions, i sembla sempre buscar-se el suport del temps i la pressió de les presses. Unes presses que a AFASCAT no tenim perquè creiem que ens perjudiquen.

 

Sobre el pacte d' eficàcia limitada

Com ja sabeu, UGT i CCOO van proposar un acord d'eficàcia limitada per a les taules salarials del 2023, acceptant les condicions que va proposar la patronal en la seva segona i última oferta. A aquest acord també s'hi va sumar posteriorment ASATEF. Aquests tipus d' acords també es denominen pactes extraestatutaris per no complir amb els requisits d' un pacte estatutari en no tenir en aquest cas el suport de la majoria social que ostenta AFASCAT. Des de la patronal i els sindicats signants es defensa aquest tipus d'acords i no es descarta tornar a fer-ne d'altres en aquesta mateixa negociació, segons les seves pròpies paraules en l'última reunió.

Solen ser acords bastant rebaixats sobre les pretensions inicials i per això solen interessar les empreses en un moment determinat, i aquest és el cas perquè recordem que tots els sindicats signants tenien peticions inicials bastant superiors de més d'un 10 %. Evidentment, entren dins de la legalitat i cada organització té tot el dret a fer i decidir el que consideri oportú. Des d'AFASCAT rebutgem aquest tipus d'acords perquè es negocien al marge de la representació majoritària, generen divisió i problemes tal com els mateixos signants van manifestar en un primer moment, posen més difícil obtenir un tracte millor en la pròpia negociació del conveni a la majoria no signant, tenen una limitació temporal i òbviament no van en consonància amb la famosa "unitat d'acció" que tant se li reclama i recrimina a AFASCAT. També rebutgem aquest acord en concret per considerar-lo insuficient i negociat amb presses en a penes quatre reunions i dues propostes pràcticament idèntiques per part d'AFB-FEFAC.

A AFASCAT hem rebut multitud de queixes, dubtes i consultes sobre aquest acord extraestatutari, cosa que resulta irònica perquè nosaltres no l'hem signat. Tot i així, això ha servit perquè molta gent s'interessi en el que passa en la negociació del conveni i perquè alguns d'ells ens coneguin, ens donin el seu suport i fins i tot s'afiliïn. Molts ens han demanat consell sobre què fer al respecte, si signar o no. Nosaltres, des de la perspectiva del treballador, considerem que podeu fer el que més us convingui tenint en compte que si firmàveu i més endavant s'assoleix un acord millor us pagaran els endarreriments que corresponguin, que us poden absorbir aquestes quantitats, i que en cap cas suposa una espècie d'acceptació d'aquesta pujada salarial, que nosaltres considerem insuficient, ni us posa en contra del que demana AFASCAT,  encara que probablement així es vulgui utilitzar en alguna estadística futura feta per FEFAC.

Nosaltres ho considerem una mena d'avançament, i seguirem negociant per aconseguir el que creiem suficient i adequat, ja que en no signar aquest acord el tema no està tancat per a nosaltres a nivell de la negociació del conveni i sí que ho està per a la resta de sindicats. Si no firmeu, si finalment se signa un nou conveni, rebreu tots els endarreriments que us corresponguin igualment. La decisió és vostra i si és bona per a vosaltres, també ho serà per a nosaltres.

Aprofitarem aquest temps per continuar treballant i aviat tindreu més notícies nostres que potser us puguin interessar.

Una salutació i paciència.

 

Sobre la reunión del 19 de febrero de 2024

Tras una reunión el día 6 de febrero en la que al parecer no se esperaba la presencia de AFASCAT y que sirvió únicamente para que los demás integrantes de la mesa de negociación firmaran su acuerdo extraestatutario y para desviar la atención hacia nosotros con declaraciones de la patronal diciendo que AFASCAT no viene a negociar un convenio y de UGT acusándonos de ponerles pegatinas en su sede y de comentarios ofensivos en Telegram, llegamos a la reunión del día 19 de febrero con la patronal AFB ya en posesión de nuestra plataforma completa desde el día 9, tal como dijimos siempre que haríamos tras la negociación inicial de las tablas salariales del 2023.

Lo primero que dicen desde AFB es que tienen miradas todas las plataformas salvo la nuestra pero que, dado que las propuestas planteadas tocan prácticamente la totalidad de las materias del convenio y también debido a su organización interna, no podrán tener preparada una contrapropuesta hasta mayo. Proponen una plataforma conjunta entre sindicatos, pero finalmente se descarta la idea por tener las plataformas un contenido en muchos casos similar, por no haber acuerdo entre la parte social y porque igualmente ello no supondría ningún avance en las fechas según la patronal. Desde la parte social se critica ese retraso y AFASCAT propone ir avanzando revisando el convenio por bloques y temáticas siguiendo un calendario para empezar antes y ganar tiempo, pero finalmente esta idea es rechazada.

En cada una de las alegaciones de la parte social se critica a AFASCAT y se percibe un cierto malestar y algunos dicen sentirse agraviados por ciertos comentarios en el grupo abierto al público de Telegram #Convenidefarmàciadigne. Hablan de falta de respeto y pérdida de la unidad de acción sindical. Se nos pide también un control de dichos comentarios y, en otras palabras, censura. Se sienten también molestos incluso por el escrito introductorio de nuestra plataforma. Desde AFASCAT tomamos nota, pero no coincidimos en absoluto con su visión.

Nosotros también tenemos muchos motivos para estar descontentos, como organización y como trabajadores que también somos, pero intentamos no ir a la mesa de negociación a hablar de ellos porque no queremos hacer perder el tiempo a nadie, sobre todo a los trabajadores a los que representamos. No siempre lo conseguiremos, pero desde luego no queremos participar allí en un carrusel de acusaciones sin fin que restan efectividad a las reuniones y las transforman en algo muy alejado de su finalidad. Así que no lo hicimos. Porque parece que no había tiempo para llegar a un acuerdo retributivo mejor para 2023, pero sí para hablar de pegatinas, de Telegram y de otras cuestiones. AFASCAT convoca sus acciones y dice lo que tiene que decir en ese grupo de Telegram y en otras redes sociales a través de sus perfiles oficiales y de sus comunicados. No nos podemos hacer responsables de los comentarios que puedan surgir en un grupo que cuenta ya con más de 1150 miembros y subiendo, entre los que hay gente de todo tipo y afiliación, incluso titulares y gente de la propia FEFAC. No vamos a imponer censura. Sí aconsejamos en las redes educación y respeto hacia las personas y dureza y crítica hacia las ideas y acciones. Desde AFASCAT nos sentimos orgullosos de haber acercado lo que pasa en la negociación de nuestro convenio a la gente en general y entendemos que pueda no gustar a algunos y enfadar a otros, pero consideramos necesario y sano el debate y la crítica. Recordamos que el grupo es abierto y que cualquiera puede entrar a exponer sus ideas. De hecho, tenemos constancia de que ya se hace. Y en cuanto a la unidad de acción de la parte social, ni la hemos visto ni la esperamos, lamentablemente. Si alguna vez ocurre, bienvenida será.

AFB-FEFAC, por su parte, nos acusa de no querer negociar, de creer que la mesa de negociación es nuestra, de no representar a todos los trabajadores, sino a una minoría (recordemos que AFASCAT posee el 54 % de representatividad), de no ceder en nada y nos da una clase gratuita de negociación en la que nos explica que negociar no es obtener todo lo que se quiere sino ceder en unas cosas para obtener otras. Apreciamos sinceramente el consejo, pero sugerimos que se tenga en cuenta también para su autoevaluación porque los resultados de las negociaciones de los últimos 20 años y los de esta última por ahora no hablan aparentemente mucho de cesiones por parte de AFB-FEFAC y sí de cesiones y pérdidas por parte de los trabajadores a cambio de… Que cada cual juzgue. Desde AFASCAT estamos dispuestos a negociar y a hacer concesiones mutuas y esperamos que se constate que hay una voluntad real de negociar también por parte de AFB-FEFAC y que veamos pronto avances. Como ya se ha visto en múltiples ocasiones, no estamos dispuestos a firmar a cualquier precio. El acuerdo debe ser suficientemente satisfactorio para todas las partes y todas las partes son responsables de que así sea.

Y acaba la reunión emplazando la siguiente cita para el 6 de mayo. Había mucha prisa por parte de algunos por cerrar las tablas salariales del 2023 (aun a golpe de acuerdo extraestatutario sin llegar a contar con la mayoría de la parte social) para poder pasar a hablar del resto del convenio. Ahora, la patronal parece tomárselo con calma y ya no hay prisa. Nos plantamos en mayo, en pocas reuniones vacaciones y parece siempre buscarse el apoyo del tiempo y la presión de las prisas. Unas prisas que en AFASCAT no tenemos porque creemos que nos perjudican.

 

Sobre el pacto de eficacia limitada

Como ya sabéis, UGT y CCOO propusieron un acuerdo de eficacia limitada para las tablas salariales de 2023, aceptando las condiciones que propuso la patronal en su segunda y última oferta. A este acuerdo también se sumó posteriormente ASATEF. Este tipo de acuerdos también se denominan pactos extraestatutarios por no cumplir con los requisitos de un pacto estatutario al no tener en este caso el apoyo de la mayoría social que ostenta AFASCAT. Desde la patronal y los sindicatos firmantes se defiende este tipo de acuerdos y no se descarta volver a hacer otros en esta misma negociación, según sus propias palabras en la última reunión.

Suelen ser acuerdos bastante rebajados sobre las pretensiones iniciales y por eso suelen interesar a las empresas en un momento determinado, y este es el caso porque recordemos que todos los sindicatos firmantes tenían peticiones iniciales bastante superiores de más de un 10 %. Evidentemente, entran dentro de la legalidad y cada organización tiene todo el derecho a hacer y decidir lo que considere oportuno. Desde AFASCAT rechazamos este tipo de acuerdos porque se negocian al margen de la representación mayoritaria, generan división y problemas tal como los mismos firmantes manifestaron en un primer momento, ponen más difícil obtener un trato mejor en la propia negociación del convenio a la mayoría no firmante, tienen una limitación temporal y obviamente no van en consonancia con la famosa “unidad de acción” que tanto se le reclama y recrimina a AFASCAT. También rechazamos este acuerdo en concreto por considerarlo insuficiente y negociado con prisas en apenas cuatro reuniones y dos propuestas prácticamente idénticas por parte de AFB-FEFAC.

En AFASCAT hemos recibido multitud de quejas, dudas y consultas sobre este acuerdo extraestatutario, lo que resulta irónico porque nosotros no lo hemos firmado. Aun así, esto ha servido para que mucha gente se interese en lo que ocurre en la negociación del convenio y para que algunos de ellos nos conozcan, nos den su apoyo e incluso se afilien. Muchos nos han pedido consejo sobre qué hacer al respecto, si firmar o no. Nosotros, desde la perspectiva del trabajador, consideramos que podéis hacer lo que más os convenga teniendo en cuenta que si firmáis y más adelante se alcanza un acuerdo mejor os pagarán los atrasos que correspondan, que os pueden absorber esas cantidades, y que en ningún caso supone una especie de aceptación de esa subida salarial que nosotros consideramos insuficiente ni os pone en contra de lo que pide AFASCAT, aunque probablemente así se quiera utilizar en alguna estadística futura hecha por FEFAC. Nosotros lo consideramos una especie de adelanto y seguiremos negociando para conseguir lo que creemos suficiente y adecuado, ya que al no firmar este acuerdo el tema no está cerrado para nosotros a nivel de la negociación del convenio y sí lo está para el resto de sindicatos. Si no firmáis, si finalmente se firma un nuevo convenio, recibiréis todos los atrasos que os correspondan igualmente. La decisión es vuestra y si es buena para vosotros, también lo será para nosotros.

Aprovecharemos este tiempo para seguir trabajando y pronto tendréis más noticias nuestras que quizá os puedan interesar. 

Un saludo y paciencia.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Càlcul de les hores anuals treballades

Plantilles per calcular el nombre d'hores anuals treballades