Càlcul de les hores anuals treballades

Al Conveni de província de Barcelona 2018-2019 la jornada màxima anual és de 1804 hores anuals, i al Conveni Interprovincial són 1782 hores anuals. 

La “jornada màxima anual” indica que si fas més hores a l’any te les han de pagar com a hores extraordinàries o  compensar en temps lliure ( en el preu o el temps estipulat que marqui cada conveni).

Si fas menys hores anuals, les “deus” a l’ empresa.

Per fer el Càlcul d´hores Anuals

-En primer lloc cal tenir en compte si fem jornada completa o parcial (per exemple si fem mitja jornada), haurem de dividir les hores de jornada màxima anual entre dos, o aplicar el % segons el % de jornada que fem.

-Per a fer el càlcul cal comptar les hores treballades, i no es compten els dies de vacances, però sí que es compten com a hores treballades els Permisos retribuïts com ara : dies de lliure disposició, permisos per familiar ingressat, funerals etc ( Article 22. del Conveni de prov. de Barcelona i Article 24. del Conveni Interprovincial).

Pot servir d’ ajuda anar apuntat les hores treballades en un full d’ Excel.

Per desgràcia, actualment, compten igual les hores treballades ordinàries entre setmana que les de cap de setmana o festius.

Normes Generals: Article 34 de l’ Estatut dels treballadors:

“El número d’ hores ordinàries de treball no podrà ser superior a les 9 hores diàries “ i sempre s’ ha de respectar el descans entre jornades de mínim 12 hores

-Els treballadors tenen dret a un descans mínim setmanal de dia i mig ininterromput.

-Els treballadors tenen dret a les festes laborals que no podran excedir de 14 a l’ any, de les quals dues seran locals.

També segons l’Estatut dels treballadors, en cap cas el número d’hores extraordinàries podrà ser superior a 80 hores per any (però no computen per a aquest límit les hores extres que hagin sigut compensades amb descansos).

COM CALCULAR LES HORES ANUALS SI LA FARMÀCIA HA FET UN ERTO.

En primer lloc, per conveni correspon 1804 hores de treball efectiu, que corresponen  a 40 hores setmanals de mitja. Si el/la treballador/a  ha estat en ERTO X DIES,  aquest dies no  ha generat pagues extres, vacances ni treball efectiu. Això vol dir que la seva jornada anual no serà respecte a tot  l’any, és a dir pels 366 dies , sinó haurem de restar  els dies que ha estat amb l’ERTO X  dies. En resum, haureu de restar els  366 dies  els  X dies d’ERTO que ha fet el/  treballador/a.

Aleshores les hores  de feina efectiva s’han de calcular amb una regla de tres: 

 

366 dies  --> 1804 hores

366 dies – dies ERTO --> Z  hores

 

Exemple:  30 dies ERTO

366 DIES --> 1804 HORES

    336 DIES --> 1656 HORES

 

*Pel cas  de reducció de jornada i torns s’ha de fer un càlcul personalitzat.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Informació sobre la reunió del conveni del 19 de febrer de 2024 i el pacte d'eficàcia limitada

Plantilles per calcular el nombre d'hores anuals treballades