FAQs (3): Situacions que es poden donar durant la COVID-19

Cas 3. A la meva farmàcia ens han reduït l’horari seguint les recomanacions del Col·legi per organitzar els torns. He de recuperar les hores? Em poden reduir els dies de vacances? 

Segons l’Estatuto de los Trabajadores, en cap cas es poden reduir els dies de vacances anuals: 

Artículo 38. Vacaciones anuales. 

1. El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales. 

Per tant, la farmàcia pot optar per qualsevol de les dues opcions següents: 

  1. Distribuir irregularment el 10% de la jornada anual pactada al llarg de l'any, d'acord amb l'article 17 del Conveni de Farmàcies de Barcelona: Sense perjudici d’altres acords als que es pugui arribar en el si de l’empresa entre l’empresari i el/s treballador/s o la representació legal unitària d’aquests, l’empresa podrà distribuir irregularment al llarg de l’any un 10 per cent de la jornada anual pactada. Aquesta distribució irregular haurà de respectar, en tot cas, els períodes mínims de descans diari i setmanal previstos legalment i els treballadors hauran de conèixer amb un preavís mínim de cinc dies el dia i l’hora de la prestació de treball resultant d’aquella distribució irregular decidida per l’empresa.
  2. Reduir la jornada mitjançant un ERTE aplicable individualment. Si és el cas, l'empresa us ha de comunicar individualment per escrit els termes i duració de la reducció de la jornada. 
Si teniu dubtes en el vostre cas concret, contacteu un advocat expert en temes laborals. Els nostres afiliats poden fer aquesta consulta a través del mail d'Afascat.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Càlcul de les hores anuals treballades

Informació sobre la reunió del conveni del 19 de febrer de 2024 i el pacte d'eficàcia limitada

Plantilles per calcular el nombre d'hores anuals treballades